LightRec Jaarverslag 2018

Richtinggevend,
effectief en
faciliterend

‘Ons fundament is stevig:
een fijnmazig inzamelnetwerk,
intensieve ketensamenwerking
en een solide financiële reserve’

voorzitter bestuur LightRec

‘Richtinggevend, effectief en faciliterend’ is de titel van dit jaarverslag. Dit weerspiegelt de ambities van LightRec voor de toekomst, vastgelegd in ons strategisch plan. We willen de relatie met onze deelnemers en met belangrijke stakeholdergroepen versterken, en ons meer profileren als kennispartner op het gebied van innovatie en optimale inzamelings- en recyclingprocessen. Daarnaast streven we ernaar onze inzamelstructuur nog efficiënter en effectiever in te richten, onder meer door betere afspraken met onze inzamelpartner. In die zin had dit jaarverslag ook ‘Klaar voor de toekomst’ kunnen heten. Ons fundament is stevig: een fijnmazig inzamelnetwerk voor consumenten, intensieve samenwerking met installatiebedrijven, groothandels, renovatie- en sloopbedrijven, en een solide financiële reserve om de inzameling van lampen en armaturen ook de komende jaren te kunnen blijven garanderen.

2018 in cijfers

Ingezameld


(op basis van actuele cijfers 2018 en 2017)

Conventioneel &
spaarlamp

circle-image-spaarlamp
cart
verkoop
1.439 ton (1.795; -19,8%)
truck
inzameling
82% (83%; -1,2%)

LED

circle-image-spaarlamp-led
cart
verkoop
2.800 ton (2.514; +11,4%)
truck
inzameling*
1% (0%;+1%)
*
hausse in verkoop, snelle vervanging spaarlamp, nog weinig inzameling door lange levensduur ledlamp
2018 in cijfers

Inzamelnetwerk

Bouwmarkten

circle-image-handboor

Elektronicazaken

circle-image-inzamelbak

Gemeenten

circle-image-tempel

Groothandels

circle-image-heftruck

Installateurs

circle-image-inzamelbak

Supermarkten

circle-image-cart

Tuincentra

circle-image-blaadje

Winkels (overig)

circle-image-cart

Woonwinkels

circle-image-bank

 

Totaal 10.000 inzamelpunten
2018

Highlights

Stabiele inzameling

lampen en armaturen (inzameling & put on market)
2015 - 2018 (in tonnen)

Van alle afgedankte tl-buizen, spaar- en overige conventionele lampen wordt 80% via het netwerk van Wecycle ingezameld, de rest verdwijnt tussen het (sloop)afval of op een andere ongewenste plek. Het volume bleef afgelopen jaar stabiel op 1.740 ton. Een fijnmazig inzamelnetwerk en niet-aflatende consumentenvoorlichting doen hun werk. Tegelijk is de inzameling van armaturen met een derde opgevoerd tot 3.498 ton, dankzij forse investeringen in en samenwerking met de bouw- en sloopsector.

Terwijl de inzameling van conventionele verlichting op koers ligt, lijkt er een gat te ontstaan in het ledsegment. Het lijkt alsof ledverlichting niet ingezameld wordt. Ledlampen komen massaal op de markt, maar zijn voorlopig nog niet aan het einde van hun langere levensduur. Dat zal het de komende jaren onmogelijk maken de inzameldoelstelling van 65% te behalen. De doelstelling betreft het ingezameld volume, afgezet tegen nieuw op de markt gebrachte apparatuur in de drie jaar ervoor.

  • Ingezameld
  • Put on market

TL-buizen
TL-buizen
2018
2017
2016
2015
|
0
|
425
|
850
|
1.275
|
1.700
Spaarlampen & overig
Spaarlampen & overig
2018
2017
2016
2015
|
0
|
175
|
350
|
525
|
700
LED
LED
2018
2017
2016
2015
|
0
|
650
|
1.300
|
1.950
|
2.600
Armaturen
Armaturen*
2018
2017
2016
2015
|
0
|
3.500
|
7.000
|
10.500
|
14.000


* tot augustus 2018 alleen professionele armaturen (bouw- en sloopmarkt),
sindsdien ook zeer grote volumes van consumentenarmaturen (wettelijk verplicht sinds augustus 2018)

Totaal ingezameld & put on market

lampen en armaturen
2015 - 2018 (in tonnen)

  • Ingezameld
  • Put on market
2018
2017
2016
2015
Uitdagingen

voor 2019

Werken aan doelstelling 65%

De overkoepelende uitdaging in 2019 en volgende jaren is om het inzamelvolume op te voeren richting 65% van wat nieuw op de markt wordt gebracht. Voor conventionele verlichting is deze doelstelling op zichzelf geen probleem. Ledlampen en -armaturen zorgen er echter voor dat dit beeld wijzigt. Er worden namelijk veel ledlampen verkocht, maar nog heel weinig ingezameld; dit beïnvloedt het inzamelresultaat voor lampen als geheel negatief. Hetzelfde geldt voor ledarmaturen: ook hier worden onze resultaten bij armaturen als geheel negatief beïnvloed. Beide bewegingen worden nog eens versterkt door de consumentenarmaturen, die voor meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid op de markt gebrachte apparatuur zorgen, terwijl de inzameling nog volledig op gang moet komen. Om die reden is het inzamelvolume van 65% voorlopig nog niet in zicht.

Op peil houden inzamelresultaat

De goede resultaten bij de inzameling van conventionele verlichting moeten worden geconsolideerd, nu de inzameldoelstellingen steeds uitdagender worden door de ledrevolutie en de uitbreiding van de scope van de inzamelrichtlijn. LightRec wil vooral stevig inzetten op de sloop- en installatiesector, waar tot heden met name veel afgedankte armaturen in het grijze circuit verdwijnen. Dat vraagt om aanhoudende investeringen in communicatie, voorlichting en ketensamenwerking.

Consumentenarmaturen

Dankzij een fijnmazig inzamelnetwerk voor consumenten en intensieve samenwerking met installatiebedrijven, groothandels, renovatie- en sloopbedrijven realiseert LightRec inmiddels uitstekende inzamelresultaten met tl-buizen, spaarlampen en andere conventionele lampen. De inzameling van consumentenarmaturen is een nieuwe doelstelling waar we van nul moeten beginnen. Nu al is duidelijk dat veel consumentenarmaturen een tweede of derde leven krijgen, al dan niet via kringloopwinkels, en pas afgedankt worden als ze echt kapot zijn. Het zal een grote communicatie-inspanning vragen om consumenten ervan op de hoogte te brengen dat ook deze armaturen apart moeten worden ingezameld. Onze investeringen zijn erop gericht om dat mogelijk te maken.

2018 & 2019

Ambities LightRec

LightRec werkt namens haar deelnemers aan een gesloten kringloop voor verlichtingsapparatuur. In de aanloop naar die duurzame toekomst is de inzameldoelstelling van 65% voor afgedankte apparatuur het richtpunt.

Succes in conventionele verlichting consolideren

Succes in conventionele verlichting consolideren

Na ruim twaalf jaar inspanning van LightRec in samenwerking met producenten, inzamelaars en verwerkers, wordt 80% van de conventionele lampen op verantwoorde wijze verwerkt. Dit succes zal de komende tien jaar vastgehouden moeten worden, als de laatste generaties conventionele lampen worden vervangen. Zowel om een basis te leggen voor de inzamelambities die wij onszelf stellen als om een voorbeeld te stellen voor de toekomst.

Voorbereiden op een volwassen ledmarkt

Voorbereiden op een
volwassen ledmarkt

In afwachting van de eerste generaties ledverlichting die na hun lange levensduur worden afgedankt, zal er een schijnbare dip in de inzamelresultaten ontstaan. Tijd voor LightRec om zich voor te bereiden op de inzameling en recycling van led dat nieuwe technieken en processen vraagt, en bewustwording bij gebruikers. Het succes in de inzameling van conventionele verlichting is niet vanzelf gekomen. Vereende inspanningen, samenwerking in de keten en doorlopende investeringen zijn daarvoor verantwoordelijk. Dit succes legt de lat hoog voor de toekomstige inzameling van led en alle middelen die daarvoor ingezet moeten worden.

Het kan alleen samen

Het kan alleen
samen

Over de afgelopen twaalf jaren hebben producenten en importeurs, in samenwerking met alle partners in de keten en stakeholders als de overheid, een effectief inzamelsysteem voor afgedankte energiezuinige verlichting opgezet. Zij hebben samen de kosten van investeringen en exploitatie gedragen, ieder naar rato van zijn positie op de markt. Die eerlijke verdeling, de afgelopen jaren ondersteund door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), voorkomt dat ‘freeriders’ het gelijke speelveld verstoren. Het onderstreept dat de sector als geheel zich voluit wil en moet inzetten voor een verantwoorde verwerking van zijn producten. LightRec heeft in 2018 een verlenging van de AVV aangevraagd voor lampen. Zij verwacht in september 2019 een positieve beslissing van de overheid zodat het inzamelsysteem in stand kan worden gehouden.

Investeringen

door de jaren heen

LightRec investeert flink om de inzameling en recycling van energiezuinige lampen en armaturen te intensiveren. Dat weerspiegelt zich in een sterke toename van de kosten voor verwerking – er komt immers meer verlichting binnen - maar ook in extra kosten voor intensievere campagnes richting professionals en consumenten.

Download het overzicht